Sola Scriptura - 2 Timotei 3:15-17

01.10.2017  |    | Download Video

Pasaj Biblic: 2 Timotei 3:15-17

2 Timotei 3:15-17​