Dumnezeu

Noi credem că există un singur Dumnezeu viu şi adevărat (Deut. 6.4; Isaia 45:5-7; 1 Cor. 8:4), un spirit infinit atotştiutor (Ioan 4:24), perfect în toate atributele Sale, unul singur în esenţă, existând în mod etern în trei Persoane – Tată, Fiu şi Duh Sfânt (Matei 28:19; 2 Cor. 13:14) – fiecare meri-tând în egală măsură închinare şi supunere.

A. Dumnezeu Tatăl

Noi credem că Dumnezeu Tatăl, prima Persoană a Trinităţii, orânduieşte şi dispune toate lucrurile după propriul Său plan (Ps. 145:8-9; 1 Cor. 8:6). El este Creatorul tuturor lucrurilor (Gen. 1:1-31; Ef. 3:9). În calitatea Sa de singur Stăpânitor absolut şi atotputernic în univers, El este suveran în creaţie, providenţă şi răscumpărare (Ps. 103:19; Rom. 11:36). Calitatea Sa de Tată implică atât titlul dat Lui în cadrul Trinităţii, cât şi în relaţia Lui cu omenirea. Ca şi Creator, El este Tatăl tutu-ror oamenilor (Ef. 4:6), dar el este Tată spiritual numai pentru cei credincioşi (Rom. 8:14; 2 Cor. 6:18). El a hotărât pentru propria Sa glorie toate lucrurile care se întâmplă (Ef. 1:11). El susţine, conduce şi stăpâneşte orice creatură şi eveniment (1 Cron. 29:11).

În suveranitatea Sa, el nu este autorul păcatului, nici nu-l aprobă (Hab. 1:13), nici nu restrânge responsabilitatea creaturilor morale şi inteligente (1 Petru 1:17). Prin îndurarea Sa, El I-a ales din eternitate pe cei pe care a vrut să fie ai Săi (Ef. 1:4-6), îi salvează de păcat pe toţi cei ce vin la El şi devine, prin adopţiune, Tatăl copiilor Săi (Ioan 1:12; Rom. 8:15; Gal. 4:5; Evr. 12:5-9).

B. Dumnezeul Fiul

Noi credem că Isus Cristos, a doua Persoană a Trinităţii, posedă toate atributele divine, şi în aceasta El este co-egal, co-substanţial şi co-etern cu Tatăl (Ioan 10:30; 14:9).

Noi credem că Dumnezeu Tatăl a creat “cerurile şi pământul şi tot ce este în ele” în conformitatea cu voia Sa, prin Fiul său, Isus Cristos, prin care toate lucrurile continuă în existenţă şi în activitate (Ioan 1:3; Col. 1:15-17; Evr. 1:2).

Noi credem că în întrupare (Dumnezeu devenind Om), Cristos Şi-a predat/abandonat numai prerogativele divinităţii, dar nimic din esenţa divină. În întruparea Lui, a doua Persoană a Trinităţii existând în mod etern a acceptat toate caracteristicile esenţiale ale naturii omeneşti şi astfel a devenit Dumnezeu – Om (Fil. 2:5-8; Col. 2:9).

Noi credem că Isus Cristos reprezintă natura omenească şi cea divină într-o unitatea indivizibilă (Mica. 5:2; Ioan 5:23; 14:9,10; Col. 2:9).

Noi credem că Domnul nostru Isus Cristos S-a născut din fecioară (Isaia 7:14; Matei 1:23,25; Luca 1:26-35), că El a fost Dumnezeu întrupat (Ioan 1:1, 14), şi că scopul întrupării Lui a fost acela de a-L revela pe Dumnezeu, de a-I răscumpăra pe oameni şi de a stăpâni peste regatul lui Dumnezeu (Ps. 2:7-9, Isaia 9:6; Ioan 1:29; Fil. 2:9-11; Evr. 7:25, 26; 1 Petru1: 18-19).

Noi credem că, în întrupare, a doua Persoană a Trinităţii şi-a pus deoparte dreptul la prerogativele co-existenţei cu Dumnezeu, Şi-a asumat locul de Fiu, a luat asupra Lui o existenţă potrivită unui serv, fără să se dezbrace sau să renunţe la atributele Sale divine (Fil 2:5-8).

Noi credem că Domnul nostru Isus Cristos a îndeplinit răscumpărarea noastră prin vărsarea sân-gelui Său şi moartea Sa ca sacrificiu pe cruce, şi că moartea Sa a fost voluntară, îndeplinită în locul altuia, substitutivă, răscumpărătoare şi având ca scop împăcarea (Ioan 10:15; Rom. 3:24, 25; 5:8; 1 Petru 2:24).

Noi credem că pe baza eficacităţii Domnului nostru Isus Cristos, păcătosul care crede este scutit de pedeapsa, de consecinţa, de puterea, şi într-o zi de însăşi prezenţa păcatului; şi că el este declarat drept (conform standardului divin), i se dă viaţă eternă şi este adoptat în familia lui Dumnezeu (Rom. 3:25; 5:8,9; 2 Cor. 5:14-15; 1 Petru 2:24; 3:18).

Noi credem că îndreptăţirea noastră este asigurată prin învierea Sa literală, fizică, dintre cei morţi şi că El e acum sus la dreapta Tatălui, unde mijloceşte ca Avocat şi Mare Preot al nostru (Matei 28:6; Luca 24:38-39; F.Ap. 2:30,31; Rom. 4.25; 8:34; Evr. 7:25; 9:24; 1 Ioan 2:1).

Noi credem că, în învierea lui Isus Cristos din mormânt, Dumnezeu a confirmat divinitatea Fiului Său şi a adus dovada că Dumnezeu a acceptat jertfa de ispăşire a lui Cristos pe cruce. Învierea fizică a lui Isus este de asemenea garanţia unei învieri viitoare pentru toţi credincioşii (Ioan 5:26-29; 14:19; Rom. 4:25; 6.:5-10; 1 Cor. 15:20,23).

Noi credem că Isus Cristos va reveni pentru a primi Biserica, care este trupul Său, la Sine, la Răpire şi, se va întoarce împreună cu aceasta în glorie, şi va stabili Împărăţia Sa milenială pe pământ (Fp. Ap. 1:9-11; 1 Tes. 4:13-18; Apoc. 20)

Noi credem că Domnul Isus Cristos este Cel prin care Dumnezeu va judeca întreaga omenire (Ioan 5:22-23):

a. Credincioşii (1 Cor. 3:10-15; 2 Cor. 5-10).

b. Cei vii de pe pământ la glorioasa Lui venire (Matei 25:31-46).

c. Cei morţi necredincioşi la Marele Tron Alb (Apoc. 20:11-15).

Ca Mediator între Dumnezeu şi om (1 Tim. 2:5), Capul Trupului Său, Biserica (Ef. 1:22; 5:23; Col. 1:18), şi viitorul Rege universal care va domni pe tronul lui David (Isaia 9:6,7, Ezech. 37:24-28; Luca 1:3-33), El este Judecătorul final al tuturor celor care nu-şi vor pune încrederea în El ca Domn şi Salvator (Matei 25:14-46, F. Ap. 17:30,31).

C. Dumnezeu Duhul Sfânt

Noi credem că Duhul Sfânt este o Persoană divină, eternă, fără obârşie, posedând toate atributele personalităţii şi divinităţii, printre care intelect (1 Cor. 2:10-13), sentimente (Ef. 4:30), voinţă (1 Cor. 12:11), eternitate (Evr. 9:14, omniprezenţă (Ps. 139:7-10), omniscienţă (Isaia 40: 13,14), omnipotenţă (Rom. 15:13) şi veridicitate (Ioan 16:13).

În toate atributele divine, El este co-egal şi co-substanţial cu Tatăl şi cu Fiul (Matei 28:19; F.Ap. 5:3,4; 28:25,26; 1 Cor. 12:4-6; 2 Cor. 13:14 şi Ier. 31:31-34 cu Evrei 10:15-17).

Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a executa voia divină în legătură cu întreaga omenire. Noi recunoaştem activitatea Sa suverană în creaţie (Gen 1:2), întrupare (Matei 1:18), revelaţia scrisă (2 Petru 1:20,21) şi lucrarea de salvare (Ioan 3:5-7).

Noi credem că o lucrare unică a Duhului Sfânt în această epocă a început în ziua Cincizecimii, când a venit de la Tatăl aşa cum promisese Cristos (Ioan 14:1,17; 15:26) ca să înceapă şi să termine edificarea Trupului lui Cristos. Activitatea Sa include convingerea lumii cu privire la păcat, la dreptate (conformarea cu standardul lui Dumnezeu) şi la judecată; glorificarea Domnului nostru Isus Cristos şi transformarea credincioşilor după imaginea lui Cristos (Ioan 16:7-9; F.Ap. 1:5; 2:4; Rom. 8:29; 2 Cor. 3:18; Efes. 2:22).

Noi credem că Duhul Sfânt este agentul supranatural şi suveran în regenerare (naştere din nou), botezându-I pe toţi credincioşii în Trupul lui Cristos (1 Cor. 12:13). De asemenea, Duhul Sfânt locuieşte în ei, îi sfinţeşte, îi învaţă, îi împuterniceşte pentru lucrare şi îi sigilează pentru ziua răs-cumpărării (Rom. 8:9-11; 2 Cor. 3:6; Efes. 1:13).

Noi credem că Duhul Sfânt e învăţătorul divin care I-a călăuzit pe apostoli şi profeţi în tot adevărul în timp ce s-au angajat să scrie revelaţia lui Dumnezeu (2 Petru 1:19-21). Fiecare credincios po-sedă prezenţa Duhului Sfânt locuind în el din momentul salvării, şi e de datoria tuturor celor născuţi din nou din Duhul să fie plini de Duhul (ţinuţi sub control de El) (Rom. 8:9-11; Efes. 5:18; 1 Ioan 2:20,27).

Noi credem că duhul Sfânt administrează daruri spirituale Bisericii. Duhul Sfânt nu Se glorifică nici pe Sine, nici darurile Sale prin expuneri sau manifestări ostentative, ci El îl glorifică pe Cristos prin punerea în aplicare a lucrării Sale de răscumpărare a celor pierduţi şi de edificare a credin-cioşilor în credinţa preasfântă (Ioan 16:13,14; F.Ap. 1:8; 1 Cor. 12:4-11; 2 Cor. 3:18).

Noi credem în această privinţă că Dumnezeu Duhul Sfânt e suveran în acordarea tuturor darurilor Sale pentru ca sfinţii de astăzi să fie perfecţi (compleţi), şi că vorbirea în limbi şi realizarea miracolelor cu valoare de semn în zilele iniţiale ale Bisericii au avut ca scop arătarea şi autentificarea apostolilor ca unii care revelează adevărul divin, şi ele n-au intenţionat niciodată şi fie o caracteristică a vieţii credincioşilor (1 Cor. 12:4-11; 13:8-10; 2 Cor. 12:12; Ef. 4:7-12; Evr. 2:1-4).

Pentru mai multe detalii, vezi Mărturisirea de credinţă baptistă de la 1689